KVKK Başvuru Formu

SDS Dijital Market Paz. Tic. Ltd. Şti. KVKK Başvurusu

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen yazılı başvuru

İstanbul Org. Deri Sanayi Bölgesi,Yan San. Cad. No:17 YA-11 Özel Parsel 34957 Tuzla - İstanbul

Noter aracılığıyla başvuru

İstanbul Org. Deri Sanayi Bölgesi,Yan San. Cad. No:17 YA-11 Özel Parsel 34957 Tuzla - İstanbul

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru

 sdsdijital@hs01.kep.tr

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru

kvkkdigital@sds.com.tr 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin başvuru formunu doldurarak, imzalı bir örneğini SDS şirket merkezine fiziki evrak şeklinde bizzat veya posta yolu ile teslim edebilir, güvenli elektronik veya mobil imzalı mail yolu veya daha önceden SDS’ye tanımlamış olduğunuz mail adresiniz üzerinden veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz. İlgili kişi başvuru formu,  SDS tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin eksiksiz ve isabetli olarak başvurunuza doğru, tam ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için, ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. İlgili kişi adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun SDS’ ya ulaştığı tarihten itibaren en kısa süre içinde, SDS, ilgili kişi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, ilgili kişi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir. Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz(30)günlük süre askıya alınacaktır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya belirttiğiniz adreslere cevaplarımızın gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı SDS sorumluluk kabul etmemektedir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ m.7 uyarınca ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesi durumunda kayıt ortamı maliyeti kadar ücret alınabilir.

Sosyal Medyada Paylaş: